Privacy Reglement

privacy, voor ogen

jochem, voor ogen, gevestigd aan Vispoortenplas 1, 8011 TH Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

jochem, voor ogen kan uw persoonsgegevens verwerken als u gebruik maakt van onze dienstverlening, u producten bij ons aanschaft of als u deze informatie zelf verstrekt bij het invullen van onze contactformulieren

Bij gebruik van onze dienstverlening, aanschaf van producten of het invullen van contactformulieren stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
jochem, voor ogen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
jochem, voor ogen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen bij jochem, voor ogen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u niet wilt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via email@voorogen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Biometrische gegevens, bijvoorbeeld foto’s van het oog.
 • Genetische gegevens, zoals informatie over voorkomende oogaandoeningen in de familie.
 • Afkomst, voor bepaling en interpretatie van ooggezondheid en risicofactoren bij personen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
jochem, voor ogen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw ooggezondheid.
 • Om maatwerk en/of persoonsgebonden producten te kunnen bestellen of te laten produceren.
 • Het afhandelen van uw betaling en automatische incasso’s.
 • Het in kunnen dienen van zorgdeclaraties.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent order, producten en/of dienstverlening.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en orders.
 • Om bij u te informeren naar de tevredenheid van aangeschafte producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Gedragsanalyses op de website met als doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Marketing analyses.
 • Op grond van de medische wetgeving bewaartermijnen.
 • De verplichting die wij hebben voor onze belastingaangifte.

CAMERATOEZICHT
Camerabeelden zijn enkel voor beveiligingsdoeleinden bestemd. Beelden worden 10 dagen opgeslagen en daarna volledig en automatisch verwijderd van de servers. In het geval van  calamiteiten, zoals ongevallen of criminaliteit kunnen de beelden als bewijsmateriaal dienen. Beelden worden door jochem, voor ogen nooit op social media geplaatst.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
jochem, voor ogen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\\\'s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van jochem, voor ogen tussen zit.

FEEDBACK EN COMMUNICATIE
Voor feedback in relatie tot producten en diensten, reactivering, het verzenden van een melding dat een besteld product gereed is, een verzendbevestiging en een track-en-trace code hoeft jochem, voor ogen geen toestemming te vragen aan ‘’bestaande’’ klanten. jochem, voor ogen stelt u altijd in de gelegenheid dit te weigeren. U kunt u uzelf gratis afmelden met een opt-out link in alle digitale communicatie. U kunt ons ook bellen of e-mailen met het uw afmelding te verwerken. Dit verzoek mag niet geweigerd worden.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
jochem, voor ogen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijnen rekening houdend met de belastingwet (7 jaar) en bewaartermijnen medische informatie (15 jaar).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
jochem, voor ogen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. jochem, voor ogen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
jochem, voor ogen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies houden bij of u al eerder op de site bent geweest en zijn noodzakelijk om de website sneller te laten werken. Wij gebruiken analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen. Daarbij maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Deze informatie kan worden gebruikt voor marketing doeleinden. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In onze cookieverklaring kunt u meer informatie vinden over het uitschakelen en verwijderen van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF AFSCHERMEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of af te schermen zolang dit niet in strijd is met andere wetten. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door jochem, voor ogen. U heeft ook  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u zelf (niet een ander bedrijf) bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email@voorogen.nl. U kunt dit ook verzoeken in de winkel bij één van de winkelmedewerkers.

Om onrechtmatige verwijdering van informatie te voorkomen dient u zichzelf te identificeren. Dient u de aanvraag in per mail dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op uw verzoek (wettelijke termijn reageren is 14 dagen). jochem, voor ogen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

KOSTEN
De Klant is gerechtigd een afschrift van het door jochem, voor ogen vastgestelde bril- en lensvoorschriften op te vragen. jochem, voor ogen is bij het verstrekken van gegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij deze persoonsgegevens tot stand zijn gekomen. U kunt contact met ons op nemen voor informatie over deze kosten en meer informatie vinden op www.voorogen.nl. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Heeft u een abonnement of schaft u een bril en/of lenzen aan dan worden deze kosten automatisch in mindering gebracht.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
jochem, voor ogen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of mail naar email@voorogen.nl t.a.v de de Functionaris gegevensbescherming jochem, voor ogen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens intern te beveiligen:

Organisatorische maatregelen

 • Het pand is voorzien van een gecertificeerd beveiligingssysteem.
 • Er is een beveiligingsspecialist gecontracteerd voor 24/7 beveiliging.

 Personeel

 • Alle medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
 • Medewerkers worden intern geïnformeerd en getraind omtrent het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het naleven van de AVG om datalekken te voorkomen.

Technisch

 • jochem, voor ogen houdt internet verbindingen voor klanten en zakelijke doeleinden strikt gescheiden.
 • Firewall en virus protectie van zowel de provider servers/modems en pc’s.
 • Cloud opslag is beveiligd volgens Europese GDPR normen.
 • Beveiliging van persoonsgegevens wordt in opdracht uitbesteed en gecertificeerd beveiligd volgens de NEN7510 normen (informatiebeveiliging in de zorg).
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk \\\'https\\\' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat e-mails uit onze naam virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.
 • STARTTLS zorgt voor een beveiligde encryptische verbinding met ontvangende mailserver(s). Passieve aanvallers kunnen daardoor e-mails onderweg naar u niet lezen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Password management, voor optimale beveiliging van wachtwoorden.

Overige

 • Papiervernietiging volgens GDPR norm.

DATALEK MELDEN

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.  Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van toegang tot doorgezonden, opgeslagen of andere verwerkte gegevens.

jochem, voor ogen heeft een meldpunt voor datalekken. Stelt u een datalek vast of komt dit u ter ore neem dan direct contact op met het meldpunt datalekken t.a.v. de Functionaris gegevensbescherming. Datalekken worden door ons gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er bijvoorbeeld gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die leiden tot aantasting van de goede naam van jochem, voor ogen of gegevens die kunnen leiden tot identiteitsfraude, spamming, diefstal en/of afpersing.

CONTACTGEGEVENS:

jochem, voor ogen

Vispoortenplas 1, 8011TH

Tel: 038-421581

Website: www.voorogen.nl

Functionaris Gegevensbescherming: J. Ravensbergen

Email: email@voorogen.nl

Gebruik van Formulieren

Bestelformulier lenzen / telefonisch consult

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Klantnummer Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Voor- en achternaam Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Geboortedatum Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
(Bezorg)Adres Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Postcode Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Plaats Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Telefoonnummer (waar je overdag bereikbaar bent) Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken en overleg te kunnen hebben.
E-mailadres Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.

Nieuwsbrief

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Naam Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
E-mailadres Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.

Gratis Daglenzen proberen

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Naam Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Geboortedatum Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Adres Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Postcode Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Plaats Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Telefoon Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
E-mailadres Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.

Afspraak maken

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Klantnummer Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Voor- en achternaam Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Geboortedatum Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Adres Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Postcode Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Telefoonnummer (waar je overdag bereikbaar bent) Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
E-mailadres Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.
Plaats Dit hebben we nodig om de juiste gegevens erbij te zoeken.

Vacature contactlensspecialist

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Voor- en achternaam Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.
Adres Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.
Postcode Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.
Plaats Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.
Telefoonnummer (waar je overdag bereikbaar bent) Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.
E-mailadres Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.
CV uploaden Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.
Jouw motivatie Dit hebben we nodig om je aanvraag goed te kunnen behandelen.