Algemene Voorwaarden

voorwaarden, voor ogen

ALGEMENE VOORWAARDEN – JOCHEM, VOOR OGEN

ARTIKEL 1  – DEFINITIES
ARTIKEL 2  – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3  – INFORMATIE VOORAF
ARTIKEL 4  – PRIJZEN
ARTIKEL 5  – PRIJSOPGAVEN
ARTIKEL 6  – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 7 –  ANNULERING
ARTIKEL 8 –  LEVERING
ARTIKEL 9 –  VOORUITBETALING
ARTIKEL 10 – GARANTIE BIJ VOORUITBETALING
ARTIKEL 11 –  BETALING
ARTIKEL 12 – WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 14 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGHOUDING
ARTIKEL 16 – KLACHTEN
ARTIKEL 17 – GESCHILLENREGELING
ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Dag:
  Kalenderdag
 • Ondernemer:
  Identiteit: Natuurlijk persoon, rechtspersoon.
  Naam ondernemer: jochem, voor ogen
  Functie: Dienstverlener voor het aanmeten van optische hulpmiddelen en verkoper/adviseur van visuele producten en diensten aan Klanten.
 • Klant
  De consument, koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon die gebruik maakt van de dienstverlening  en/of producten van jochem, voor ogen.
 • Overeenkomst:
  Iedere overeenkomst met betrekking tot de koop van roerende zaken en diensten.
  welke wordt gesloten tussen jochem, voor ogen en de Klant. Hiertoe behoren ook wijziging of aanvulling, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • Schriftelijk:
  Communicatie per post en e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaan.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. De voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing zodra de Klant gebruik maakt van de dienstverlening van jochem, voor ogen.
 2. De voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle prijsopgaven en orders gesloten tussen jochem, voor ogen en de Klant met betrekking tot de producten.

ARTIKEL 3 – INFORMATIE VOORAF

Voordat een prijsopgave wordt uitgebracht of een Overeenkomst wordt gesloten, heeft jochem, voor ogen de plicht de Klant op de hoogte te stellen van alle relevante informatie. De Klant heeft de plicht jochem, voor ogen  informatie te verstrekken naar waarheid en volledigheid.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 1. De prijs voor de te leveren goederen en/of diensten is die zoals vermeld in het aanbod van jochem, voor ogen. In de aangeboden looptijd van prijsopgaven/reserveringen worden de prijzen van aangeboden goederen en/of diensten niet veranderd.
 2. jochem, voor ogen dient voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst specifiek aan de Klant te vermelden als er extra kosten zijn (verzendkosten bijvoorbeeld).
 3. Prijzen worden altijd vermeld in Euro’s en zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 5 – PRIJSOPGAVEN

 1. Een prijsopgave bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zoals wettelijk vereist. Ook is de beschrijving voldoende gedetailleerd. jochem, voor ogen is niet gebonden als een prijsopgave een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. Jochem, voor ogen vermeldt op prijsopgave de volgens de wet benodigde gegevens: adres- en contactgegevens, de winkelnaam en de totale prijs inclusief BTW en de betaalwijze.
 3. Prijsopgaven van jochem, voor ogen vervallen na veertien kalenderdagen als de Klant de prijsopgave niet binnen deze termijn heeft aanvaard.
 4. De prijsopgave is altijd vrijblijvend voor de Klant. jochem, voor ogen zal aanvullende of andere afspraken schriftelijk en/of digitaal vastleggen.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. jochem, voor ogen staat ervoor in dat een geleverde zaak voldoet aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die jochem, voor ogen en zijn toeleveranciers over de zaak hebben gedaan. jochem, voor ogen staat er bovendien voor in dat producten eigenschappen bezitten geschikt voor normaal gebruik. Uitzonderingen worden overeengekomen met de Klant en digitaal vastgelegd in ons automatiseringssysteem. Deze informatie wordt op verzoek op de factuur vermeld en is opvraagbaar.
 2. jochem, voor ogen staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden/dienstverlening beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en deugdelijke materialen en apparatuur.
 3. De Klant maakt geen aanspraak op het bepaalde in lid 1 en 2 als hij/zij, of een derde, zonder toestemming van jochem, voor ogen herstel of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het geleverde product heeft verricht. Dit is ook van toepassing wanneer de Klant zelf schuld heeft aan het feit dat het geleverde product niet meer conform is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het consumentenrecht als jochem, voor ogen tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 4. De Klant is gerechtigd een afschrift van het door jochem, voor ogen vastgestelde brilvoorschrift op te vragen.
 5. Jochem, voor ogen is bij het verstrekken van gegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij de gegevens tot stand zijn gekomen. De kosten van diensten zijn vermeld op voorogen.nl
 6. De wet verjaringstermijnen diensten en producten is zowel voor de Cliënt als consument als Oogzorgcentrum van toepassing.

ARTIKEL 7  –  ANNULERING

 1. Voordat aflevering heeft plaatsgevonden, kan de Klant de overeenkomst annuleren.
 2. Niet geprefabriceerde, maatwerk orders kunnen niet geannuleerd worden.
 3. jochem, voor ogen kan in het voordeel van de Klant afwijken van het voorgaande lid.

ARTIKEL 8 – LEVERING

 1. jochem, voor ogen neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
 2. jochem, voor ogen zal de producten met bekwame spoed aan de Klant leveren.
 3. Het product is voor risico van de Klant wanneer de Klant het product heeft ontvangen.
 4. De Klant is verplicht om de geleverde c.q. gekochte producten af te nemen nadat deze door jochem, voor ogen aan de Klant ter beschikking worden gesteld, tenzij anders overeenkomen.

ARTIKEL 9 – VOORUITBETALING

Jochem, voor ogen is gerechtigd alvorens met de werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Klant te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant. Jochem, voor ogen zal indien van toepassing dit altijd vooraf overleggen met de Klant, waarbij partijen overeenstemming moeten bereiken over het bedrag van de vooruitbetaling.

ARTIKEL 10 – GARANTIE BIJ VOORUITBETALING

Wanneer de Klant een aanbetaling heeft verricht en jochem, voor ogen is surseance van betaling verleend of is failliet verklaard, waardoor de overeenkomst niet of volledig kan worden uitgevoerd, dan wel de vooruitbetaling niet kan worden terugbetaald, dan kan de Klant zich met bewijs van betaling wenden tot de curator of bewindvoerder van jochem, voor ogen.

 ARTIKEL 11 – BETALING

 1. Het aan jochem, voor ogen verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering van een product of na het verrichten van diensten tegen afgifte van een betalingsbewijs aan de Klant te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt de daarop vermelde betalingstermijn. Indien de Klant in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Klant kosteloos een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen te betalen. De eerste dag gaat in de dag nadat de Klant de aanmaning heeft ontvangen.
 3. Indien de Klant ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, is jochem, voor ogen bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 12, over te gaan.
 4. De klant blijft verantwoordelijk voor de betaling, ook wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door jochem, voor ogen kan worden gedeclareerd bij een derden partij, zoals de zorgverzekeraar van de Klant. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, mag jochem, voor ogen het niet betaalde bedrag alsnog in rekening brengen bij de Klant.
 5. Jochem, voor ogen mag enkel met schriftelijke toestemming van de klant betalingen via automatische incasso incasseren. Specifieke voorwaarden hiervoor worden opgenomen in een contract dat de Klant alvorens dient te tekenen.

ARTIKEL 12- WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft jochem, voor ogen de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek in rekening te brengen. Hierbij zal worden gerekend vanaf de dag dat de klant aan de betalingsverplichting had moeten voldoen.
 2. De buitengerechtelijke kosten die jochem, voor ogen maakt om betaling van een schuld af te dwingen, worden bij de tekortschietende partij in rekening gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Jochem, voor ogen is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door jochem, voor ogen in de nakoming van de overeenkomst. Behalve als de tekortkoming niet is toe te rekenen aan jochem, voor ogen of personen van derde partijen waarvan gebruik is gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Jochem, voor ogen aanvaardt aansprakelijkheden voor letsel- en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of producten in die gevallen waarin jochem, voor ogen als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
 3. De Klant is tegenover jochem, voor ogen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Klant in de nakoming van deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming niet aan de Klant kan worden toegerekend.
 4. jochem, voor ogen is niet verantwoordelijk voor schade aan producten veroorzaakt door reparatie en/of andere behandelingen en producten die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen. jochem, voor ogen dient de risico’s vooraf mede te delen aan de Klant.

ARTIKEL 14– NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De ontbindende partij dient de andere partij altijd op voorhand te informeren en in de gelegenheid te stellen alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGHOUDING

 1. Jochem, voor ogen behoudt het eigendom van geleverde producten totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11 lid 3.
 2. Jochem, voor ogen is bij herstel van het geleverde bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Jochem, voor ogen mag in dat geval het geleverde innemen totdat de Klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 16 – KLACHTEN

 1. De Klant heeft de taak klachten over een gebrekkig product of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven te melden bij jochem, voor ogen. (maximaal 2 maanden na het constateren)
 2. Een gebrek ontheft de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de factuur.
 3. De Klant dient jochem, voor ogen altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging, herstel of een andere oplossing(en).
 4. Is vervanging of herstel als bedoeld in het vorige lid niet mogelijk, of kan dit niet van jochem, voor ogen worden gevergd, of draagt jochem, voor ogen geen zorg voor vervanging of herstel, dan is de Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 17 – GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen Klant en jochem, voor ogen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door jochem, voor ogen te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de Klant als door jochem, voor ogen worden voorgelegd aan de
 2. Geschillencommissie Optiek, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (degeschillencommissie.nl). Een geschil wordt enkel door de Geschillencommissie in behandeling genomen, als de Klant deze klacht eerst aan jochem, voor ogen heeft voorgelegd.
 3. Resulteert dit niet in een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de Klant de klacht bij jochem, voor ogen indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is jochem, voor ogen aan deze keuze gebonden. Als Jochem, voor ogen geschillen voor wil voorleggen bij de Geschillencommissie moet de Cliënt zich binnen vijf weken schriftelijk uitspreken of dit akkoord is. Jochem, voor ogen dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 5. Voor de behandeling van geschillen brengt de Geschillencommissie kosten in rekening. Zo ook voor de bepaling wie verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten. Onverminderd het voorgaande heeft de Cliënt te allen tijde het recht een geschil bij de daartoe op grond van de wet bevoegde Nederlandse rechter aanhangig te maken.
 6. Onverminderd het voorgaande heeft de Klant te allen tijde het recht een geschil bij de daartoe op grond van de wet bevoegde Nederlandse rechter aanhangig te maken.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

Het in lid 1 bepaalde laat onverlet dat de Klant en jochem, voor ogen individuele afspraken kan maken waarbij ten voordele van de Klant van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.